Ročník 2003: Tiskové zprávy

Obsah:


„Červenobílé dny“ na pomoc hluchoslepým

V týdnu před Velikonocemi mohli lidé ve čtrnácti českých a moravských městech potkat více než pět stovek červenobíle oblečených studentů s pokladničkami s logem panáčka s červenobílou holí.

Sbírka, jejíž výtěžek je určen na pomoc hluchoslepým občanům, vynesla téměř 380 tisíc korun. Důležitou pomůckou hluchoslepých osob je bílá hůl s červenými pruhy, která kolemjdoucí a zvláště řidiče upozorňuje na souběžné postižení zraku i sluchu. Právě barvy tato hole se staly symbolem sbírky, jejíž patronkou byla senátorka Zuzana Roithová.

Výtěžek sbírky použije občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé na financování edukačně-rehabilitačních pobytů, na kurzy prostorové orientace, výuku každodenních činností, výuku komunikačních technik, na vydávání bulletinu Doteky a na rozšíření terénních individuálních služeb do dalších regionů. Veškeré služby poskytuje LORM svým klientům zdarma. Hluchoslepí pouze hradí polovinu nákladů na edukačně rehabilitační pobyty.

Cesta k samostatnosti

Všichni hluchoslepí čelí problémům s komunikací, přístupem k informacím a samostatným pohybem. Pracovníci LORM učí hluchoslepé klienty komunikovat prostřednictvím Lormovy abecedy, prstových abeced, Braillova písma nebo formou znakové řeči. Pro rozšíření možnosti komunikace písemnou formou je pro hluchoslepé vhodné se naučit psát na běžném psacím stroji, Pichtově psacím stroji pro Braillovo písmo nebo pracovat s počítačem. Mají-li hluchoslepí zbytky sluchu, pak jsou jejich počítače vybavené hlasovým výstupem. Slabozrací využívají možnosti zvětšit si písmo a lidé s těžším postižením obou smyslů mají k počítači připojen Braillský řádek, na kterém mohou hmatem číst v Braillově slepeckém písmu to, co „zdravý“ čte zrakem z monitoru. Tento způsob představuje pro hluchoslepé cestu ke komunikaci nejen s přáteli, ale i s celým světem. Nabízí jim také možnost seberealizace a profesního uplatnění.

Nevidomá osoba může ztrátu zraku kompenzovat jemným a citlivým sluchem, který pomáhá k orientaci v prostoru. Hluchoslepí se na sluch spoléhat nemohou a proto se většinou pohybují pouze po jim dobře známých místech pomocí červenobílé hole. Také jejímu používání učí pracovníci LORM své klienty. V případě pohybu po neznámých místech potřebují hluchoslepí průvodce, a to lidského anebo čtyřnohého, který pro hluchoslepého představuje významnou pomoc při dosahování samostatnosti.

Hluchoslepí se v LORMu učí nejen prostorové orientaci a samostatnému pohybu, ale také zvládání situací, které bychom většinou považovali za běžné. „Zdravý“ člověk si zřejmě nikdy neuvědomí, že uvaření tak jednoduchého jídla, jako je guláš, se skládá z mnoha komplikovaných činností loupání a krájení cibule a masa, loupání brambor, osmažení cibulky na rozpáleném oleji. Vše se pak musí uvařit a správně okořenit. Tedy žádný problém, pokud člověk na vaření vidí a také slyší. Praktické kurzy sebeobsluhy nabízejí hluchoslepým možnost naučit se vařit, obsluhovat domácí elektrospotřebiče a samostatně zvládat domácnost přes oba chybějící smysly.

I přes dosažení relativní samostatnosti mají hluchoslepí potíže s nalezením práce a seberealizací ve svém životě. Pracovníci LORM pomáhají klientům během studia například tím, že jim pravidelně předčítají či podle potřeby zajišťují odborné knihy a poskytují individuálními konzultace u problematické látky. Pro klienty, kteří hledají zaměstnání, pomáhají najít vhodnou chráněnou dílnu či pracoviště v místě bydliště, vyřizují první kontakty a řeší praktické záležitosti. Klienta do dílny i doprovázejí a průběžně pomáhají řešit vzniklé problémy a komplikované situace. Často však suplují práci osobních asistentů, kteří by hluchoslepým osobám mohli cestu k samostatnosti usnadnit. Bohužel právo na osobní asistenci nebylo v České republice doposud uzákoněno.

Pracovníci LORM pomáhají svým klientům také při cestách po úřadech či radou . Služby jsou klientům poskytovány vzhledem k jejich těžkému handicapu individuálně v místě bydliště a v poradenských centrech v Praze, Brně a Liberci, nebo skupinově formou edukačně rehabilitačních pobytů. Přímo s klienty pracuje pět pracovníků z celkového počtu osmi na celou ČR. LORM pro hluchoslepé pořádá také odborné přednášky i společenské akce. Velký úspěch měly např. návštěvy Národního a Stavovského divadla, procházka po Vyšehradě nebo krmení slonů či žiraf v ZOO.

LORM nepomáhá jen hluchoslepým a jejich rodinám, ale také vzdělává budoucí speciální pedagogy a sociální pracovníky. Studenti z mnoha škol pravidelně docházejí do odborné knihovny LORMu a využívají české i zahraniční literatury z problematiky hluchoslepoty.

Místo dovolené výuka

Každoročně LORM pořádá 6 edukačně-rehabilitačních pobytů. Pobyty jsou zpravidla týdenní. Výuka komunikačních technik a prostorové orientace je obohacena o prvky arteterapie, muzikoterapie, hipoterapie i společenské a kulturní akce. Program je přizpůsoben komunikačním možnostem zúčastněných, zásadně hluchoslepého doprovází jeden průvodce, a to buď člen rodiny, dobrovolník nebo pracovník LORMu. Pro hluchoslepé je nejen důležitá možnost procvičit si své dovednosti, ale i často ojedinělá společenská příležitost setkání s lidmi a přáteli. Možnost poznání nového prostředí a lokality.

LORM se snaží také aktivně prosazovat zájmy hluchoslepých nejen v legislativním procesu, ale i v systému poskytování úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Kromě uzákonění červenobílé hole se podařilo v prosinci 2001 podepsat Memorandum pro poskytování kompenzačních pomůcek z titulu hluchoslepoty, které hluchoslepým osobám zaručuje nárok na zvýšenou úhradu, např. sluchadel. V současné době se LORM snaží za podpory senátorky Zuzany Roithové a dalších odborníků prosadit do zákonů týkajících se zdravotně postižených i problematiku hluchoslepých. Dlouhodobou snahou LORM je prosadit uzákonění definice hluchoslepoty z lékařského i funkčního hlediska. Definice je potřeba pro citlivější rozlišení u bodového ohodnocení tohoto postižení, které má dopad na přiznání nároku na kompenzační pomůcky a další sociální výhody. Dalším důležitým systémovým prvkem, který by mohl velmi pomoci zlepšit situaci hluchoslepých u nás, je uzákonění asistenční služby pro zdravotně postižené.

Ve spolupráci s o.s. LORM připravil Pavel Vyčichlo, MF Dnes


Jak dopadla sbírka pro hluchoslepé „Červenobílé dny“?

Praha, 17. 4. 2003 – Naši spoluobčané věnovali hluchoslepým osobám během celorepublikové sbírky „Červenobílé dny“ celkem 378.625,90 Kč.

Okolo 540 studentů dobrovolníků z 22 středních škol vybíralo v týdnu před Velikonocemi v českých a moravských městech dobrovolné příspěvky do uzavřených a zapečetěných pokladniček označených logem sbírky   panáčkem s červenobílou holí. Studentům se nejen díky oblečení v červenobílých barvách podařilo zaujmout a oslovit spoluobčany ve 14 městech České republiky. Nejúspěšnější byli studenti z měst Jablonec nad Nisou, Prostějov, Mladá Boleslav a Žďár nad Sázavou a také někteří dobrovolníci v Praze, kde nejúspěšnější dvojice vybrala ve dvou dnech 12 976 Kč. Všem zúčastněným velmi děkujeme. Podrobné rozpisy výtěžků dle měst budou umístěny na www.lorm.cz. V rámci kampaně pořádalo o. s. Motus v divadle Alfred ve dvoře benefiční představení „Ze tmy a ticha“ jehož výtěžek byl 2000 Kč.

Sbírku pořádalo občanské sdružení LORM   Společnost pro hluchoslepé, které již od roku 1991 sdružuje hluchoslepé občany. Záštitu nad sbírkou převzala senátorka Zuzana Roithová. Cílem sbírky bylo seznámit veřejnost s červenobílou holí, kterou hluchoslepí od roku 2001 používají k bezpečnějšímu pohybu na veřejných prostranstvích, na ulicích, přechodech apod. Všem zájemcům z řad veřejnosti byl během sbírky předán letáček s informacemi o tom, jak lze s hluchoslepou osobou komunikovat a jak jí nabídnout pomoc.

Z výtěžku sbírky budou financovány edukačně-rehabilitační pobyty, kurzy prostorové orientace a výuka každodenních činností, výuka komunikačních technik, vydávání bulletinu Doteky a rozšíření terénních individuálních služeb do dalších regionů. Jedná se především o doprovod na úřady a k lékařům, tlumočení apod.

LORM zve všechny zájemce o problematiku hluchoslepoty na Den otevřených dveří do Poradenských center v Praze, Brně a Liberci, a to ve čtvrtek 24. 4. od 10.00 do 15.00 hod.


Kampaň o červenobílé holi a veřejná sbírka pro hluchoslepé „Červenobílé dny“

Praha, 31. 3. 2003 – Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé pořádá v týdnu před Velikonocemi ve dnech 14. – 16. 4. celonárodní veřejnou sbírku „Červenobílé dny“, jejíž výtěžek je určen na podporu a pomoc hluchoslepým spoluobčanům. Sbírka se koná pod záštitou senátorky Zuzany Roithové.

Od pondělí 14. 4. do středy 16. 4. budete v ulicích českých i moravských měst potkávat dobrovolníky oblečené do červenobílých barev s uzavřenými pokladničkami, označených symbolem sbírky – panáčkem s červenobílou holí. Dobrovolné příspěvky jsou určeny na pomoc hluchoslepým osobám. Během sbírky budou rozdávány letáčky s informacemi o tom, jak lze s hluchoslepou osobou komunikovat a jak jí lze pomoci v každodenních situacích.

Červenobílá hůl, která byla uzákoněna vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů za aktivní podpory senátorky Roithové, napomáhá od roku 2001 k rozpoznání hluchoslepého. Bílá hůl s červenými pruhy o šířce 10 cm upozorňuje veřejnost a zvláště řidiče na zrakový i sluchový handicap.

V rámci kampaně se bude uvedeno řada doprovodných akcí. Dne 14. 4. ve 20.00 se v Divadle Alfred ve dvoře na Praze 7 (Fr. Křížka 36) benefiční představení „Ze tmy a ticha“. Tanečně hudební projekt představuje české veřejnosti Helenu Kellerovou, hluchoslepou Američanku, jejíž osobní příběh je velkým vzorem a inspirací pro hluchoslepé na celém světě. LORM zve všechny zájemce o problematiku hluchoslepoty na Den otevřených dveří do Poradenských center v Praze, Brně a Liberci, a to ve čtvrtek 24. 4. od 10.00 do 15.00 hod.

LORM je první organizace u nás, která se začala systematicky věnovat hluchoslepým osobám, poskytovat odborné služby, sociálně-právní podporu a pomoc hluchoslepým. Své poslání, kterým je hluchoslepé sdružovat, hájit jejich zájmy, podporovat a zajišťovat jejich rehabilitaci a integraci a v neposlední řadě poskytovat komplexní odborné a vzdělávací služby, naplňuje již od roku 1991. Snahou LORM je zkvalitňovat a rozšiřovat nabídku služeb rovnoměrně po celé ČR, protože stávající regionální rozložení není dostačující. Dále se snaží koordinovat spolupráci mezi odbornou veřejností v oblasti vzdělávání, sociální rehabilitace a legislativy.

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014